HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN KINH DOANH

VIDEO 1: XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

VIDEO 2: TƯ DUY VÀ THÁI ĐỘ KHI LÀM 4 BASICS

VIDEO 3: KỸ NĂNG PHONE TEAM CƠ BẢN

VIDEO 4: TUYỆT KỸ CONTACT TRÊN MẠNG XÃ HỘI

VIDEO 5: DÙNG LIST C ĐỂ XÂY DỰNG KINH DOANH

VIDEO 6: FACEBOOK SPONSORING SECRET

VIDEO 6: CHIA SẺ KINH DOANH QUA WEBINAR